این سامانه از مرورگر Internet Explorer پشتیبانی نمی کند.